Tiền điện tử

Chúng tôi cung cấp các loại tiền điện tử phổ biến nhất: mua hoặc bán CFD trên Bitcoin, Litecoin, Ethereum và các loại khác.

Giao dịch tiền điện tử 24/7 với đòn bẩy*.

Bắt đầu giao dịch
Công cụ
Bid
Ask
Tỷ lệ phần trăm
Bid 33558,375
Ask 33566,625
Tỷ lệ phần trăm -5.03%
Bid 264,965
Ask 267,835
Tỷ lệ phần trăm -9.14%
Bid 82,317
Ask 84,336
Tỷ lệ phần trăm -14.57%
Bid 22,150
Ask 22,361
Tỷ lệ phần trăm -8.35%
Bid 2214,215
Ask 2219,585
Tỷ lệ phần trăm -9.44%
Bid 99,24025
Ask 100,33975
Tỷ lệ phần trăm -8.11%
Bid 137,087
Ask 137,818
Tỷ lệ phần trăm -9.69%
Bid 0,56348
Ask 0,56665
Tỷ lệ phần trăm -5.19%
Bid 82,814
Ask 83,852
Tỷ lệ phần trăm -12.07%
Bid 0,66459
Ask 0,66606
Tỷ lệ phần trăm -7.72%
Bid 2,0295
Ask 2,0415
Tỷ lệ phần trăm -8.54%
Bid 0,7108
Ask 0,7130
Tỷ lệ phần trăm -10.46%
Bid 16,44
Ask 16,50
Tỷ lệ phần trăm -7.59%
Bid 3,757
Ask 3,803
Tỷ lệ phần trăm -11.62%
Bid 342,889
Ask 343,087
Tỷ lệ phần trăm -5.63%
Bid 0,17666
Ask 0,17679
Tỷ lệ phần trăm -9.05%
Bid 0,05192
Ask 0,05206
Tỷ lệ phần trăm -9.25%
Bid 372,605
Ask 375,427
Tỷ lệ phần trăm -8.39%
Bid 334,933
Ask 337,488
Tỷ lệ phần trăm -8.86%
Bid 242,030
Ask 243,835
Tỷ lệ phần trăm -9.12%
Bid 235,040
Ask 236,310
Tỷ lệ phần trăm -8.92%
Bid 197,036
Ask 198,284
Tỷ lệ phần trăm -8.72%
Bid 396,882
Ask 399,913
Tỷ lệ phần trăm -8.73%
Bid 28691,00
Ask 31965,00
Tỷ lệ phần trăm -9.91%
Bid 20820,22
Ask 20976,88
Tỷ lệ phần trăm -8.23%
Bid 11,0390
Ask 11,1185
Tỷ lệ phần trăm -8.20%
Bid 47063,406
Ask 47177,590
Tỷ lệ phần trăm -4.39%
Bid 42307,160
Ask 42407,992
Tỷ lệ phần trăm -4.88%
Bid 30569,539
Ask 30642,449
Tỷ lệ phần trăm -5.15%
Bid 29689,025
Ask 29697,375
Tỷ lệ phần trăm -4.95%
Bid 24841,033
Ask 24930,449
Tỷ lệ phần trăm -4.67%
Bid 3611090,00
Ask 4025670,00
Tỷ lệ phần trăm -5.36%
Bid 50132,473
Ask 50251,922
Tỷ lệ phần trăm -4.75%
Bid 2630042,50
Ask 2636101,50
Tỷ lệ phần trăm -4.22%
Bid 1395,1003
Ask 1396,4237
Tỷ lệ phần trăm -4.19%
Bid 18,2209
Ask 18,2379
Tỷ lệ phần trăm -5.48%
Bid 480,916
Ask 482,169
Tỷ lệ phần trăm -4.88%
Bid 432,305
Ask 433,431
Tỷ lệ phần trăm -5.37%
Bid 312,369
Ask 313,180
Tỷ lệ phần trăm -5.64%
Bid 303,055
Ask 303,843
Tỷ lệ phần trăm -5.29%
Bid 253,988
Ask 254,646
Tỷ lệ phần trăm -5.16%
Bid 38971,00
Ask 39071,52
Tỷ lệ phần trăm -5.56%
Bid 512,269
Ask 513,598
Tỷ lệ phần trăm -5.24%
Bid 26871,69
Ask 26941,05
Tỷ lệ phần trăm -4.72%
Bid 3106,652
Ask 3118,776
Tỷ lệ phần trăm -8.71%
Bid 2792,672
Ask 2803,491
Tỷ lệ phần trăm -9.17%
Bid 2017,874
Ask 2025,704
Tỷ lệ phần trăm -9.43%
Bid 1961,104
Ask 1962,256
Tỷ lệ phần trăm -9.14%
Bid 1643,630
Ask 1645,170
Tỷ lệ phần trăm -9.05%
Bid 251268,00
Ask 253356,00
Tỷ lệ phần trăm -9.33%
Bid 3309,212
Ask 3322,040
Tỷ lệ phần trăm -9.04%
Bid 173587,28
Ask 174260,94
Tỷ lệ phần trăm -8.55%
Bid 92,0973
Ask 92,3067
Tỷ lệ phần trăm -8.51%
Bid 139,200
Ask 141,004
Tỷ lệ phần trăm -7.38%
Bid 125,133
Ask 126,747
Tỷ lệ phần trăm -7.85%
Bid 90,402
Ask 91,597
Tỷ lệ phần trăm -8.12%
Bid 88,235
Ask 88,445
Tỷ lệ phần trăm -7.23%
Bid 73,517
Ask 74,607
Tỷ lệ phần trăm -7.43%
Bid 10941,00
Ask 11779,00
Tỷ lệ phần trăm -7.82%
Bid 148,265
Ask 150,204
Tỷ lệ phần trăm -7.72%
Bid 7778,79
Ask 7878,67
Tỷ lệ phần trăm -7.21%
Bid 4,1266
Ask 4,1732
Tỷ lệ phần trăm -7.19%
*Giá được chỉ định chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Nhấp vào biểu tượng để xem điều kiện giao dịch chính xác của nó.

Giao dịch tiền điện tử

Tiền kỹ thuật số có thể được sử dụng cho các giao dịch trực tuyến; tiền điện tử chỉ tồn tại dưới dạng dữ liệu không có hình thức hữu hình: Bitcoin hoặc Ethereum không thể được chạm hoặc đặt vào ví thực.

Bắt đầu giao dịch