Tiền điện tử

Chúng tôi cung cấp các loại tiền điện tử phổ biến nhất: mua hoặc bán CFD trên Bitcoin, Litecoin, Ethereum và các loại khác.

Giao dịch tiền điện tử 24/7 với đòn bẩy*.

Bắt đầu giao dịch
Công cụ
Bid
Ask
Tỷ lệ phần trăm
Bid 41919,527
Ask 41927,781
Tỷ lệ phần trăm +2.72%
Bid 511,540
Ask 513,655
Tỷ lệ phần trăm +0.21%
Bid 159,107
Ask 162,393
Tỷ lệ phần trăm +0.44%
Bid 67,402
Ask 69,128
Tỷ lệ phần trăm +2.72%
Bid 2840,295
Ask 2843,825
Tỷ lệ phần trăm +2.88%
Bid 150,25826
Ask 150,47775
Tỷ lệ phần trăm -0.32%
Bid 223,805
Ask 226,095
Tỷ lệ phần trăm +2.93%
Bid 112,910
Ask 114,791
Tỷ lệ phần trăm +2.72%
Bid 0,61726
Ask 0,62313
Tỷ lệ phần trăm +0.71%
Bid 3,9631
Ask 4,0019
Tỷ lệ phần trăm +1.69%
Bid 1,2326
Ask 1,2446
Tỷ lệ phần trăm +2.32%
Bid 38,12
Ask 38,48
Tỷ lệ phần trăm +0.53%
Bid 8,566
Ask 8,667
Tỷ lệ phần trăm -3.01%
Bid 350,962
Ask 351,138
Tỷ lệ phần trăm +1.04%
Bid 0,26777
Ask 0,27043
Tỷ lệ phần trăm +0.12%
Bid 0,08830
Ask 0,08993
Tỷ lệ phần trăm -0.91%
Bid 706,869
Ask 709,283
Tỷ lệ phần trăm +0.06%
Bid 654,899
Ask 657,136
Tỷ lệ phần trăm -0.20%
Bid 473,165
Ask 474,740
Tỷ lệ phần trăm +0.32%
Bid 436,805
Ask 437,615
Tỷ lệ phần trăm +0.08%
Bid 374,821
Ask 376,069
Tỷ lệ phần trăm +0.03%
Bid 730,055
Ask 732,597
Tỷ lệ phần trăm +0.16%
Bid 54442,00
Ask 57737,00
Tỷ lệ phần trăm +0.21%
Bid 37323,90
Ask 37452,49
Tỷ lệ phần trăm -0.27%
Bid 22,4739
Ask 22,5450
Tỷ lệ phần trăm -1.02%
Bid 57843,555
Ask 57978,902
Tỷ lệ phần trăm +2.30%
Bid 53591,906
Ask 53715,098
Tỷ lệ phần trăm +2.28%
Bid 38718,523
Ask 38807,578
Tỷ lệ phần trăm +2.57%
Bid 35777,023
Ask 35783,371
Tỷ lệ phần trăm +2.58%
Bid 30766,674
Ask 30779,727
Tỷ lệ phần trăm +2.89%
Bid 4381610,00
Ask 4795470,00
Tỷ lệ phần trăm +2.81%
Bid 59743,746
Ask 59881,820
Tỷ lệ phần trăm +2.41%
Bid 3054421,50
Ask 3061291,50
Tỷ lệ phần trăm +2.23%
Bid 1840,1722
Ask 1841,7816
Tỷ lệ phần trăm +1.20%
Bid 23,5890
Ask 23,6093
Tỷ lệ phần trăm +2.34%
Bid 484,310
Ask 485,535
Tỷ lệ phần trăm +0.88%
Bid 448,704
Ask 449,837
Tỷ lệ phần trăm +0.88%
Bid 324,176
Ask 324,993
Tỷ lệ phần trăm +1.15%
Bid 299,161
Ask 299,916
Tỷ lệ phần trăm +1.09%
Bid 256,891
Ask 257,536
Tỷ lệ phần trăm +1.13%
Bid 38378,78
Ask 38474,90
Tỷ lệ phần trăm +1.26%
Bid 500,216
Ask 501,476
Tỷ lệ phần trăm +0.99%
Bid 25573,07
Ask 25637,19
Tỷ lệ phần trăm +0.81%
Bid 3920,333
Ask 3931,427
Tỷ lệ phần trăm +2.73%
Bid 3632,147
Ask 3642,338
Tỷ lệ phần trăm +2.73%
Bid 2624,111
Ask 2631,486
Tỷ lệ phần trăm +3.00%
Bid 2424,704
Ask 2425,856
Tỷ lệ phần trăm +2.85%
Bid 2081,690
Ask 2082,831
Tỷ lệ phần trăm +2.86%
Bid 309965,00
Ask 312233,00
Tỷ lệ phần trăm +3.12%
Bid 4049,097
Ask 4060,480
Tỷ lệ phần trăm +2.83%
Bid 207004,73
Ask 207587,66
Tỷ lệ phần trăm +2.65%
Bid 124,7278
Ask 124,8767
Tỷ lệ phần trăm +1.63%
Bid 207,361
Ask 208,060
Tỷ lệ phần trăm -0.14%
Bid 192,121
Ask 192,758
Tỷ lệ phần trăm -0.16%
Bid 138,787
Ask 139,276
Tỷ lệ phần trăm +0.12%
Bid 128,198
Ask 128,408
Tỷ lệ phần trăm +0.21%
Bid 109,637
Ask 110,743
Tỷ lệ phần trăm -0.20%
Bid 16040,00
Ask 16880,00
Tỷ lệ phần trăm +0.24%
Bid 214,159
Ask 214,903
Tỷ lệ phần trăm -0.04%
Bid 10949,46
Ask 10985,84
Tỷ lệ phần trăm -0.21%
Bid 6,5978
Ask 6,6082
Tỷ lệ phần trăm -1.21%
*Giá được chỉ định chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Nhấp vào biểu tượng để xem điều kiện giao dịch chính xác của nó.

Giao dịch tiền điện tử

Tiền kỹ thuật số có thể được sử dụng cho các giao dịch trực tuyến; tiền điện tử chỉ tồn tại dưới dạng dữ liệu không có hình thức hữu hình: Bitcoin hoặc Ethereum không thể được chạm hoặc đặt vào ví thực.

Bắt đầu giao dịch