Giám sát bởi Ủy ban Tài chính

Hoạt động của Grand Capital được giám sát bởi Finacom kể từ năm <b>2016</b>

Hoạt động của Grand Capital được giám sát bởi Finacom kể từ năm 2016

Vào năm 2018, Grand Capital đã được xếp vào <b>Hạng A</b>

Vào năm 2018, Grand Capital đã được xếp vào Hạng A

Mọi khách hàng đều đủ điều kiện nhận tối đa <b>€20,000</b> từ Quỹ bồi thường

Mọi khách hàng đều đủ điều kiện nhận tối đa €20,000 từ Quỹ bồi thường

Hơn <b>100</b> tranh chấp đã được giải quyết

Hơn 100 tranh chấp đã được giải quyết

  • Hoạt động của Grand Capital được giám sát bởi Finacom kể từ năm 2016
  • Vào năm 2018, Grand Capital đã được xếp vào Hạng A
  • Mọi khách hàng đều đủ điều kiện nhận tối đa €20,000 từ Quỹ bồi thường
  • Hơn 100 tranh chấp đã được giải quyết
Certificate of membership

Từ năm 2016, Grand Capital là thành viên của Ủy ban Tài chính (FinaCom) - tổ chức hòa giải quốc tế phục vụ ngành công nghiệp ngoại hối trực tuyến. Tư cách thành viên này đảm bảo rằng khách hàng của Grand Capital được bảo vệ bởi một tổ chức quốc tế và các dịch vụ được cung cấp cho họ có chất lượng cao và tuân thủ các tiêu chuẩn của Ủy ban.

Bắt đầu từ năm 2018, Grand Capital được xếp vào nhà môi giới Hạng A

Bắt đầu từ năm 2018, Grand Capital được xếp vào nhà môi giới Hạng A

Grand Capital đã được xếp Loại A: mức độ tin cậy cao nhất của nhà môi giới. Tất cả các khách hàng của một công ty tham gia đều được bảo vệ bởi Quỹ bồi thường hoạt động như một chính sách bảo hiểm. Bất kỳ khách hàng nào của công ty như vậy đều có thể đủ điều kiện nhận khoản bồi thường lên đến €20,000. Quỹ được giữ trên một tài khoản riêng biệt.