Cổ phiếu

Cổ phiếu của các thương hiệu lớn của Hoa Kỳ và EU là theo ý của bạn.

Google, Facebook, Apple, Amazon và những công ty khác.

Bắt đầu giao dịch
Công cụ
Bid
Ask
Tỷ lệ phần trăm
Bid 45,61
Ask 45,63
Tỷ lệ phần trăm -6.79%
Bid 3345,95
Ask 3347,00
Tỷ lệ phần trăm -0.71%
Bid 143,67
Ask 143,69
Tỷ lệ phần trăm +0.03%
Bid 163,53
Ask 163,56
Tỷ lệ phần trăm +1.01%
Bid 208,70
Ask 208,74
Tỷ lệ phần trăm -0.85%
Bid 150,05
Ask 150,10
Tỷ lệ phần trăm -0.82%
Bid 39,16
Ask 39,18
Tỷ lệ phần trăm -0.28%
Bid 49,26
Ask 49,29
Tỷ lệ phần trăm -0.98%
Bid 67,00
Ask 67,02
Tỷ lệ phần trăm -0.80%
Bid 190,16
Ask 190,19
Tỷ lệ phần trăm -0.89%
Bid 55,29
Ask 55,31
Tỷ lệ phần trăm -1.43%
Bid 59,41
Ask 59,45
Tỷ lệ phần trăm +1.33%
Bid 94,98
Ask 95,00
Tỷ lệ phần trăm -0.85%
Bid 171,02
Ask 171,04
Tỷ lệ phần trăm -5.04%
Bid 72,18
Ask 72,20
Tỷ lệ phần trăm -1.55%
Bid 358,00
Ask 358,05
Tỷ lệ phần trăm +0.08%
Bid 214,85
Ask 215,05
Tỷ lệ phần trăm +0.08%
Bid 12,77
Ask 12,79
Tỷ lệ phần trăm -0.78%
Bid 97,08
Ask 97,10
Tỷ lệ phần trăm -2.76%
Bid 375,92
Ask 376,03
Tỷ lệ phần trăm -1.14%
Bid 49,45
Ask 49,48
Tỷ lệ phần trăm -0.12%
Bid 2781,94
Ask 2783,15
Tỷ lệ phần trăm -0.50%
Bid 19,50
Ask 19,53
Tỷ lệ phần trăm -2.65%
Bid 334,68
Ask 334,77
Tỷ lệ phần trăm +0.65%
Bid 36,84
Ask 36,87
Tỷ lệ phần trăm -0.81%
Bid 26,83
Ask 26,85
Tỷ lệ phần trăm -2.12%
Bid 133,09
Ask 133,12
Tỷ lệ phần trăm -1.26%
Bid 52,99
Ask 53,01
Tỷ lệ phần trăm -0.51%
Bid 164,77
Ask 164,80
Tỷ lệ phần trăm -0.11%
Bid 153,17
Ask 153,19
Tỷ lệ phần trăm -0.22%
Bid 54,11
Ask 54,13
Tỷ lệ phần trăm -0.20%
Bid 35,99
Ask 36,01
Tỷ lệ phần trăm -0.28%
Bid 337,91
Ask 338,00
Tỷ lệ phần trăm -0.91%
Bid 240,75
Ask 240,80
Tỷ lệ phần trăm +0.29%
Bid 11,42
Ask 11,45
Tỷ lệ phần trăm -2.23%
Bid 178,69
Ask 178,72
Tỷ lệ phần trăm -0.89%
Bid 295,17
Ask 295,20
Tỷ lệ phần trăm +0.04%
Bid 236,00
Ask 236,10
Tỷ lệ phần trăm +0.86%
Bid 573,69
Ask 573,90
Tỷ lệ phần trăm -0.53%
Bid 155,28
Ask 155,31
Tỷ lệ phần trăm +0.18%
Bid 25,46
Ask 25,49
Tỷ lệ phần trăm -2.00%
Bid 153,71
Ask 153,73
Tỷ lệ phần trăm -0.20%
Bid 100,63
Ask 100,66
Tỷ lệ phần trăm -0.46%
Bid 143,26
Ask 143,28
Tỷ lệ phần trăm +0.34%
Bid 112,37
Ask 112,40
Tỷ lệ phần trăm +0.61%
Bid 26,93
Ask 26,96
Tỷ lệ phần trăm -2.88%
Bid 26,97
Ask 26,99
Tỷ lệ phần trăm -1.06%
Bid 739,68
Ask 739,79
Tỷ lệ phần trăm +0.99%
Bid 54,06
Ask 54,08
Tỷ lệ phần trăm -0.35%
Bid 143,12
Ask 143,14
Tỷ lệ phần trăm +0.10%
Bid 53,70
Ask 53,72
Tỷ lệ phần trăm -1.34%
Bid 282,100
Ask 282,150
Tỷ lệ phần trăm +0.25%
Bid 113,019
Ask 113,041
Tỷ lệ phần trăm +0.78%
Bid 62,339
Ask 62,361
Tỷ lệ phần trăm -0.54%
Bid 26,5699
Ask 26,5801
Tỷ lệ phần trăm +0.30%
Bid 45,719
Ask 45,731
Tỷ lệ phần trăm +0.67%
Bid 78,749
Ask 78,771
Tỷ lệ phần trăm -0.42%
Bid 59,47
Ask 59,48
Tỷ lệ phần trăm +0.85%
Bid 51,359
Ask 51,371
Tỷ lệ phần trăm -0.64%
Bid 5,087
Ask 5,092
Tỷ lệ phần trăm +0.06%
Bid 69,069
Ask 69,091
Tỷ lệ phần trăm -1.44%
Bid 10,087
Ask 10,093
Tỷ lệ phần trăm -2.63%
Bid 17,209
Ask 17,215
Tỷ lệ phần trăm +0.90%
Bid 3,1174
Ask 3,1186
Tỷ lệ phần trăm -1.81%
Bid 14,1759
Ask 14,1801
Tỷ lệ phần trăm +0.58%
Bid 8,561
Ask 8,565
Tỷ lệ phần trăm -2.18%
Bid 0,4237
Ask 0,4240
Tỷ lệ phần trăm -2.69%
Bid 114,59
Ask 114,65
Tỷ lệ phần trăm +0.67%
Bid 76,88
Ask 76,92
Tỷ lệ phần trăm +0.03%
Bid 382,19
Ask 382,26
Tỷ lệ phần trăm +1.89%
Bid 14,8539
Ask 14,8581
Tỷ lệ phần trăm +1.41%
Bid 120,879
Ask 120,901
Tỷ lệ phần trăm +1.07%
Bid 145,459
Ask 145,481
Tỷ lệ phần trăm +1.07%
Bid 40,1000
Ask 40,1050
Tỷ lệ phần trăm +0.53%
Bid 1,1399
Ask 1,1403
Tỷ lệ phần trăm -0.81%
Bid 182,880
Ask 182,900
Tỷ lệ phần trăm -0.07%
Bid 67,08
Ask 67,16
Tỷ lệ phần trăm +1.25%
Bid 335,15
Ask 335,29
Tỷ lệ phần trăm +1.90%
Bid 22641
Ask 22662
Tỷ lệ phần trăm +0.19%
Bid 449,54
Ask 449,60
Tỷ lệ phần trăm +0.84%
Bid 4,5179
Ask 4,5195
Tỷ lệ phần trăm -0.26%
Bid 6605,40
Ask 6607,50
Tỷ lệ phần trăm +0.21%
Bid 74,774
Ask 74,800
Tỷ lệ phần trăm +3.85%
Bid 5621,00
Ask 5624,00
Tỷ lệ phần trăm -0.43%
Bid 328,05
Ask 328,40
Tỷ lệ phần trăm -0.06%
Bid 213,91
Ask 213,98
Tỷ lệ phần trăm +0.17%
Bid 1832,1
Ask 1835,0
Tỷ lệ phần trăm -1.12%
Bid 563,84
Ask 564,46
Tỷ lệ phần trăm +0.02%
Bid 90,45
Ask 90,51
Tỷ lệ phần trăm +0.10%
Bid 0,8157
Ask 0,8167
Tỷ lệ phần trăm +0.53%
Bid 323,23
Ask 323,25
Tỷ lệ phần trăm -1.61%
Bid 32,459
Ask 32,491
Tỷ lệ phần trăm -0.03%
Bid 493,09
Ask 493,30
Tỷ lệ phần trăm +0.12%
Bid 0,05002
Ask 0,05009
Tỷ lệ phần trăm -0.48%
*Giá được chỉ định chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Nhấp vào biểu tượng để xem điều kiện giao dịch chính xác của nó.

Giao dịch chứng khoán

Nhờ có hợp đồng chênh lệch, một trong những thị trường tài chính lâu đời nhất Thị trường chứng khoán đã mở cửa cho các nhà đầu tư tư nhân.

Bắt đầu giao dịch