Cổ phiếu

Cổ phiếu của các thương hiệu lớn của Hoa Kỳ và EU là theo ý của bạn.

Google, Facebook, Apple, Amazon và những công ty khác.

Bắt đầu giao dịch
Công cụ
Bid
Ask
Tỷ lệ phần trăm
Bid 37,37
Ask 37,40
Tỷ lệ phần trăm -2.25%
Bid 3347,10
Ask 3347,50
Tỷ lệ phần trăm -0.01%
Bid 127,23
Ask 127,25
Tỷ lệ phần trăm +0.73%
Bid 164,35
Ask 164,39
Tỷ lệ phần trăm +1.07%
Bid 246,84
Ask 246,86
Tỷ lệ phần trăm -1.34%
Bid 211,57
Ask 211,60
Tỷ lệ phần trăm -0.87%
Bid 41,81
Ask 41,83
Tỷ lệ phần trăm -0.05%
Bid 50,36
Ask 50,39
Tỷ lệ phần trăm +0.94%
Bid 76,35
Ask 76,37
Tỷ lệ phần trăm -0.74%
Bid 221,08
Ask 221,12
Tỷ lệ phần trăm -2.43%
Bid 54,74
Ask 54,76
Tỷ lệ phần trăm -0.98%
Bid 59,94
Ask 59,97
Tỷ lệ phần trăm -1.37%
Bid 108,02
Ask 108,04
Tỷ lệ phần trăm -0.54%
Bid 177,27
Ask 177,29
Tỷ lệ phần trăm +0.10%
Bid 67,08
Ask 67,11
Tỷ lệ phần trăm +0.46%
Bid 331,19
Ask 331,25
Tỷ lệ phần trăm -0.16%
Bid 211,16
Ask 211,33
Tỷ lệ phần trăm +0.25%
Bid 15,25
Ask 15,27
Tỷ lệ phần trăm -0.13%
Bid 13,66
Ask 13,68
Tỷ lệ phần trăm +0.07%
Bid 377,98
Ask 378,04
Tỷ lệ phần trăm +0.68%
Bid 61,38
Ask 61,41
Tỷ lệ phần trăm +0.08%
Bid 2430,91
Ask 2431,42
Tỷ lệ phần trăm +0.15%
Bid 23,97
Ask 24,00
Tỷ lệ phần trăm -0.79%
Bid 310,71
Ask 310,76
Tỷ lệ phần trăm +0.66%
Bid 47,32
Ask 47,35
Tỷ lệ phần trăm +1.57%
Bid 30,07
Ask 30,09
Tỷ lệ phần trăm +0.30%
Bid 151,26
Ask 151,28
Tỷ lệ phần trăm +0.81%
Bid 57,76
Ask 57,78
Tỷ lệ phần trăm +0.71%
Bid 164,90
Ask 164,92
Tỷ lệ phần trăm -1.20%
Bid 160,20
Ask 160,22
Tỷ lệ phần trăm -0.48%
Bid 56,18
Ask 56,20
Tỷ lệ phần trăm +0.30%
Bid 43,40
Ask 43,42
Tỷ lệ phần trăm +0.70%
Bid 365,49
Ask 365,56
Tỷ lệ phần trăm +0.13%
Bid 236,79
Ask 236,82
Tỷ lệ phần trăm +0.64%
Bid 13,44
Ask 13,47
Tỷ lệ phần trăm -1.25%
Bid 202,83
Ask 202,86
Tỷ lệ phần trăm -0.32%
Bid 257,81
Ask 257,83
Tỷ lệ phần trăm +0.20%
Bid 212,07
Ask 212,19
Tỷ lệ phần trăm +0.25%
Bid 488,90
Ask 488,96
Tỷ lệ phần trăm -0.16%
Bid 131,93
Ask 131,96
Tỷ lệ phần trăm +0.33%
Bid 28,32
Ask 28,35
Tỷ lệ phần trăm -1.12%
Bid 147,62
Ask 147,66
Tỷ lệ phần trăm -0.14%
Bid 98,79
Ask 98,82
Tỷ lệ phần trăm +0.92%
Bid 134,84
Ask 134,87
Tỷ lệ phần trăm -0.53%
Bid 112,44
Ask 112,47
Tỷ lệ phần trăm +0.20%
Bid 34,85
Ask 34,90
Tỷ lệ phần trăm -1.83%
Bid 29,29
Ask 29,31
Tỷ lệ phần trăm +0.17%
Bid 609,75
Ask 609,85
Tỷ lệ phần trăm +0.21%
Bid 57,30
Ask 57,32
Tỷ lệ phần trăm -0.28%
Bid 140,75
Ask 140,79
Tỷ lệ phần trăm +0.39%
Bid 62,18
Ask 62,21
Tỷ lệ phần trăm -1.55%
Bid 294,950
Ask 295,000
Tỷ lệ phần trăm +0.61%
Bid 112,219
Ask 112,241
Tỷ lệ phần trăm +1.19%
Bid 67,549
Ask 67,561
Tỷ lệ phần trăm +0.91%
Bid 28,0849
Ask 28,0951
Tỷ lệ phần trăm -0.37%
Bid 53,519
Ask 53,541
Tỷ lệ phần trăm +0.73%
Bid 94,729
Ask 94,741
Tỷ lệ phần trăm +1.99%
Bid 59,41
Ask 59,42
Tỷ lệ phần trăm +0.76%
Bid 56,169
Ask 56,181
Tỷ lệ phần trăm +0.63%
Bid 6,517
Ask 6,521
Tỷ lệ phần trăm -0.94%
Bid 79,679
Ask 79,691
Tỷ lệ phần trăm +1.75%
Bid 11,685
Ask 11,689
Tỷ lệ phần trăm +0.09%
Bid 17,791
Ask 17,795
Tỷ lệ phần trăm +0.63%
Bid 3,2864
Ask 3,2871
Tỷ lệ phần trăm +1.40%
Bid 14,0299
Ask 14,0341
Tỷ lệ phần trăm +0.09%
Bid 10,727
Ask 10,733
Tỷ lệ phần trăm +0.71%
Bid 0,4846
Ask 0,4849
Tỷ lệ phần trăm +1.08%
Bid 113,85
Ask 113,91
Tỷ lệ phần trăm +0.11%
Bid 83,41
Ask 83,45
Tỷ lệ phần trăm +0.26%
Bid 384,59
Ask 384,66
Tỷ lệ phần trăm +0.54%
Bid 14,2099
Ask 14,2141
Tỷ lệ phần trăm +1.21%
Bid 118,139
Ask 118,161
Tỷ lệ phần trăm +1.13%
Bid 136,559
Ask 136,581
Tỷ lệ phần trăm +1.07%
Bid 42,7500
Ask 42,7550
Tỷ lệ phần trăm -0.12%
Bid 1,3000
Ask 1,3002
Tỷ lệ phần trăm +0.31%
Bid 233,400
Ask 233,500
Tỷ lệ phần trăm +1.70%
Bid 73,57
Ask 73,62
Tỷ lệ phần trăm +0.18%
Bid 277,00
Ask 277,05
Tỷ lệ phần trăm +0.30%
Bid 26177
Ask 26182
Tỷ lệ phần trăm -0.14%
Bid 408,79
Ask 409,00
Tỷ lệ phần trăm -0.06%
Bid 5,0424
Ask 5,0445
Tỷ lệ phần trăm +0.64%
Bid 6518,40
Ask 6519,00
Tỷ lệ phần trăm -0.84%
Bid 67,839
Ask 67,875
Tỷ lệ phần trăm +0.53%
Bid 5404,00
Ask 5406,00
Tỷ lệ phần trăm +0.48%
Bid 342,35
Ask 342,70
Tỷ lệ phần trăm -0.23%
Bid 271,81
Ask 271,96
Tỷ lệ phần trăm +2.35%
Bid 1550,3
Ask 1551,2
Tỷ lệ phần trăm -1.31%
Bid 534,89
Ask 535,50
Tỷ lệ phần trăm -1.17%
Bid 102,65
Ask 102,69
Tỷ lệ phần trăm +0.15%
Bid 0,8385
Ask 0,8388
Tỷ lệ phần trăm +0.55%
Bid 313,00
Ask 313,11
Tỷ lệ phần trăm -0.52%
Bid 36,379
Ask 36,395
Tỷ lệ phần trăm +0.80%
Bid 523,28
Ask 523,50
Tỷ lệ phần trăm +0.50%
Bid 0,05040
Ask 0,05045
Tỷ lệ phần trăm -0.06%
*Giá được chỉ định chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Nhấp vào biểu tượng để xem điều kiện giao dịch chính xác của nó.

Giao dịch chứng khoán

Nhờ có hợp đồng chênh lệch, một trong những thị trường tài chính lâu đời nhất Thị trường chứng khoán đã mở cửa cho các nhà đầu tư tư nhân.

Bắt đầu giao dịch