Cổ phiếu

Cổ phiếu của các thương hiệu lớn của Hoa Kỳ và EU là theo ý của bạn.

Google, Facebook, Apple, Amazon và những công ty khác.

Bắt đầu giao dịch
Công cụ
Bid
Ask
Tỷ lệ phần trăm
Bid 27,35
Ask 27,38
Tỷ lệ phần trăm -43.43%
Bid 218,18
Ask 218,24
Tỷ lệ phần trăm +42.04%
Bid 200,62
Ask 200,67
Tỷ lệ phần trăm +14.98%
Bid 71,82
Ask 71,85
Tỷ lệ phần trăm -4.60%
Bid 35,14
Ask 35,17
Tỷ lệ phần trăm -6.69%
Bid 55,58
Ask 55,61
Tỷ lệ phần trăm +21.94%
Bid 56,29
Ask 56,32
Tỷ lệ phần trăm +16.64%
Bid 339,65
Ask 339,79
Tỷ lệ phần trăm +43.62%
Bid 49,28
Ask 49,31
Tỷ lệ phần trăm +1.07%
Bid 112,36
Ask 112,40
Tỷ lệ phần trăm -11.38%
Bid 148,79
Ask 148,82
Tỷ lệ phần trăm -19.27%
Bid 113,75
Ask 113,79
Tỷ lệ phần trăm +15.56%
Bid 49,11
Ask 49,14
Tỷ lệ phần trăm +9.82%
Bid 160,52
Ask 160,56
Tỷ lệ phần trăm +83.14%
Bid 394,32
Ask 394,63
Tỷ lệ phần trăm +2.19%
Bid 40,97
Ask 41,00
Tỷ lệ phần trăm +2.53%
Bid 35,26
Ask 35,29
Tỷ lệ phần trăm -2.57%
Bid 381,64
Ask 381,73
Tỷ lệ phần trăm +17.79%
Bid 36,75
Ask 36,78
Tỷ lệ phần trăm -22.24%
Bid 29,17
Ask 29,20
Tỷ lệ phần trăm -2.67%
Bid 192,87
Ask 192,91
Tỷ lệ phần trăm +29.72%
Bid 46,54
Ask 46,57
Tỷ lệ phần trăm +57.55%
Bid 158,88
Ask 158,92
Tỷ lệ phần trăm -10.65%
Bid 186,69
Ask 186,72
Tỷ lệ phần trăm +36.86%
Bid 59,78
Ask 59,81
Tỷ lệ phần trăm -4.26%
Bid 34,85
Ask 34,88
Tỷ lệ phần trăm -10.82%
Bid 467,88
Ask 468,14
Tỷ lệ phần trăm +34.06%
Bid 290,12
Ask 290,17
Tỷ lệ phần trăm +5.84%
Bid 91,25
Ask 91,28
Tỷ lệ phần trăm -29.29%
Bid 415,10
Ask 415,14
Tỷ lệ phần trăm +67.85%
Bid 333,95
Ask 334,18
Tỷ lệ phần trăm +25.33%
Bid 616,79
Ask 617,12
Tỷ lệ phần trăm +115.31%
Bid 99,43
Ask 99,46
Tỷ lệ phần trăm -6.85%
Bid 60,64
Ask 60,67
Tỷ lệ phần trăm -14.07%
Bid 90,23
Ask 90,28
Tỷ lệ phần trăm -7.92%
Bid 159,17
Ask 159,20
Tỷ lệ phần trăm +8.24%
Bid 92,34
Ask 92,37
Tỷ lệ phần trăm -6.89%
Bid 49,44
Ask 49,47
Tỷ lệ phần trăm -2.66%
Bid 16,74
Ask 16,77
Tỷ lệ phần trăm -12.77%
Bid 40,15
Ask 40,18
Tỷ lệ phần trăm +2.37%
Bid 59,14
Ask 59,17
Tỷ lệ phần trăm -61.17%
Bid 104,44
Ask 104,47
Tỷ lệ phần trăm -8.31%
Bid 184,960
Ask 185,000
Tỷ lệ phần trăm +46.91%
Bid 155,159
Ask 155,181
Tỷ lệ phần trăm +36.51%
Bid 47,074
Ask 47,081
Tỷ lệ phần trăm -5.66%
Bid 22,955
Ask 22,960
Tỷ lệ phần trăm -31.17%
Bid 28,119
Ask 28,131
Tỷ lệ phần trăm -49.60%
Bid 109,959
Ask 109,981
Tỷ lệ phần trăm +30.35%
Bid 59,13
Ask 59,16
Tỷ lệ phần trăm +16.63%
Bid 57,319
Ask 57,331
Tỷ lệ phần trăm +6.86%
Bid 10,704
Ask 10,711
Tỷ lệ phần trăm +30.74%
Bid 73,570
Ask 73,610
Tỷ lệ phần trăm +17.60%
Bid 12,571
Ask 12,575
Tỷ lệ phần trăm +19.51%
Bid 22,049
Ask 22,061
Tỷ lệ phần trăm +11.49%
Bid 3,7999
Ask 3,8006
Tỷ lệ phần trăm -29.18%
Bid 16,6419
Ask 16,6461
Tỷ lệ phần trăm +20.30%
Bid 7,062
Ask 7,065
Tỷ lệ phần trăm -6.40%
Bid 0,4737
Ask 0,4740
Tỷ lệ phần trăm +0.55%
Bid 91,72
Ask 91,75
Tỷ lệ phần trăm -19.01%
Bid 89,99
Ask 90,03
Tỷ lệ phần trăm +9.48%
Bid 443,70
Ask 443,75
Tỷ lệ phần trăm +26.49%
Bid 175,199
Ask 175,241
Tỷ lệ phần trăm +66.13%
Bid 180,959
Ask 181,001
Tỷ lệ phần trăm +38.22%
Bid 38,6499
Ask 38,6601
Tỷ lệ phần trăm -6.29%
Bid 0,6966
Ask 0,6969
Tỷ lệ phần trăm -25.10%
Bid 120,799
Ask 120,821
Tỷ lệ phần trăm -11.89%
Bid 14982
Ask 14984
Tỷ lệ phần trăm +1.59%
Bid 4,0505
Ask 4,0520
Tỷ lệ phần trăm +25.31%
Bid 55,215
Ask 55,240
Tỷ lệ phần trăm +78.95%
Bid 204,70
Ask 204,72
Tỷ lệ phần trăm +92.97%
Bid 1338,8
Ask 1339,0
Tỷ lệ phần trăm +24.45%
Bid 298,94
Ask 298,95
Tỷ lệ phần trăm +118.67%
Bid 734,00
Ask 734,10
Tỷ lệ phần trăm +100.16%
Bid 0,02373
Ask 0,02376
Tỷ lệ phần trăm +39.75%
*Giá được chỉ định chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Nhấp vào biểu tượng để xem điều kiện giao dịch chính xác của nó.

Giao dịch chứng khoán

Nhờ có hợp đồng chênh lệch, một trong những thị trường tài chính lâu đời nhất Thị trường chứng khoán đã mở cửa cho các nhà đầu tư tư nhân.

Bắt đầu giao dịch
Đăng nhập Đăng ký

Không có ngôn ngữ của bạn?