Cổ phiếu

Cổ phiếu của các thương hiệu lớn của Hoa Kỳ và EU là theo ý của bạn.

Google, Facebook, Apple, Amazon và những công ty khác.

Bắt đầu giao dịch
Công cụ
Bid
Ask
Tỷ lệ phần trăm
Bid 44,70
Ask 44,72
Tỷ lệ phần trăm -0.67%
Bid 109,44
Ask 109,47
Tỷ lệ phần trăm +2.10%
Bid 138,86
Ask 138,88
Tỷ lệ phần trăm +1.44%
Bid 140,30
Ask 140,37
Tỷ lệ phần trăm +1.44%
Bid 139,74
Ask 139,79
Tỷ lệ phần trăm +2.06%
Bid 115,84
Ask 115,87
Tỷ lệ phần trăm +2.00%
Bid 31,49
Ask 31,51
Tỷ lệ phần trăm +1.42%
Bid 42,38
Ask 42,41
Tỷ lệ phần trăm +2.49%
Bid 46,80
Ask 46,82
Tỷ lệ phần trăm +2.05%
Bid 178,09
Ask 178,13
Tỷ lệ phần trăm -0.70%
Bid 42,55
Ask 42,57
Tỷ lệ phần trăm +0.12%
Bid 90,94
Ask 90,98
Tỷ lệ phần trăm -0.96%
Bid 146,31
Ask 146,35
Tỷ lệ phần trăm -0.19%
Bid 96,07
Ask 96,09
Tỷ lệ phần trăm +1.99%
Bid 42,84
Ask 42,86
Tỷ lệ phần trăm +1.90%
Bid 159,94
Ask 159,97
Tỷ lệ phần trăm -0.11%
Bid 187,71
Ask 187,85
Tỷ lệ phần trăm +2.48%
Bid 11,30
Ask 11,32
Tỷ lệ phần trăm +1.35%
Bid 63,52
Ask 63,54
Tỷ lệ phần trăm -0.17%
Bid 298,74
Ask 298,88
Tỷ lệ phần trăm +1.19%
Bid 32,14
Ask 32,17
Tỷ lệ phần trăm +3.34%
Bid 2171,76
Ask 2172,45
Tỷ lệ phần trăm +0.35%
Bid 31,39
Ask 31,42
Tỷ lệ phần trăm -0.88%
Bid 278,65
Ask 278,77
Tỷ lệ phần trăm +1.05%
Bid 31,94
Ask 31,97
Tỷ lệ phần trăm +2.08%
Bid 31,81
Ask 31,83
Tỷ lệ phần trăm -2.93%
Bid 140,96
Ask 140,98
Tỷ lệ phần trăm +0.31%
Bid 36,30
Ask 36,32
Tỷ lệ phần trăm -2.10%
Bid 179,41
Ask 179,43
Tỷ lệ phần trăm +1.45%
Bid 113,87
Ask 113,89
Tỷ lệ phần trăm +1.25%
Bid 64,33
Ask 64,35
Tỷ lệ phần trăm +2.39%
Bid 38,58
Ask 38,60
Tỷ lệ phần trăm +1.53%
Bid 317,87
Ask 317,95
Tỷ lệ phần trăm +1.47%
Bid 252,82
Ask 252,86
Tỷ lệ phần trăm +2.58%
Bid 22,49
Ask 22,52
Tỷ lệ phần trăm -1.53%
Bid 128,33
Ask 128,37
Tỷ lệ phần trăm -0.57%
Bid 259,35
Ask 259,37
Tỷ lệ phần trăm +0.99%
Bid 209,49
Ask 209,56
Tỷ lệ phần trăm +0.85%
Bid 179,76
Ask 179,82
Tỷ lệ phần trăm +2.14%
Bid 101,06
Ask 101,09
Tỷ lệ phần trăm -1.00%
Bid 60,31
Ask 60,34
Tỷ lệ phần trăm +1.14%
Bid 169,24
Ask 169,27
Tỷ lệ phần trăm +2.11%
Bid 99,64
Ask 99,68
Tỷ lệ phần trăm +1.62%
Bid 145,87
Ask 145,89
Tỷ lệ phần trăm +1.17%
Bid 79,11
Ask 79,14
Tỷ lệ phần trăm +4.06%
Bid 35,60
Ask 35,65
Tỷ lệ phần trăm -0.86%
Bid 21,26
Ask 21,28
Tỷ lệ phần trăm +1.72%
Bid 680,76
Ask 680,91
Tỷ lệ phần trăm -0.55%
Bid 51,61
Ask 51,62
Tỷ lệ phần trăm +1.71%
Bid 122,49
Ask 122,52
Tỷ lệ phần trăm +0.91%
Bid 87,41
Ask 87,44
Tỷ lệ phần trăm +0.71%
Bid 167,920
Ask 167,960
Tỷ lệ phần trăm +1.00%
Bid 95,369
Ask 95,391
Tỷ lệ phần trăm +3.73%
Bid 41,294
Ask 41,301
Tỷ lệ phần trăm +0.90%
Bid 35,3049
Ask 35,3151
Tỷ lệ phần trăm +1.32%
Bid 57,089
Ask 57,111
Tỷ lệ phần trăm +1.55%
Bid 73,689
Ask 73,701
Tỷ lệ phần trăm +1.39%
Bid 53,30
Ask 53,31
Tỷ lệ phần trăm +0.72%
Bid 45,204
Ask 45,216
Tỷ lệ phần trăm +0.68%
Bid 6,405
Ask 6,411
Tỷ lệ phần trăm -2.35%
Bid 69,799
Ask 69,841
Tỷ lệ phần trăm +0.91%
Bid 8,038
Ask 8,041
Tỷ lệ phần trăm -1.70%
Bid 19,193
Ask 19,197
Tỷ lệ phần trăm +1.52%
Bid 4,2429
Ask 4,2451
Tỷ lệ phần trăm -2.55%
Bid 17,8259
Ask 17,8321
Tỷ lệ phần trăm +1.63%
Bid 5,554
Ask 5,558
Tỷ lệ phần trăm +0.78%
Bid 0,4236
Ask 0,4240
Tỷ lệ phần trăm +1.05%
Bid 112,35
Ask 112,41
Tỷ lệ phần trăm +1.06%
Bid 80,25
Ask 80,31
Tỷ lệ phần trăm +0.39%
Bid 329,59
Ask 329,66
Tỷ lệ phần trăm +0.89%
Bid 86,459
Ask 86,471
Tỷ lệ phần trăm +0.96%
Bid 96,049
Ask 96,081
Tỷ lệ phần trăm +0.73%
Bid 37,9750
Ask 37,9900
Tỷ lệ phần trăm +1.74%
Bid 1,2724
Ask 1,2728
Tỷ lệ phần trăm +0.62%
Bid 127,440
Ask 127,480
Tỷ lệ phần trăm +1.37%
Bid 26,77
Ask 26,80
Tỷ lệ phần trăm +0.37%
Bid 192,44
Ask 192,48
Tỷ lệ phần trăm -0.17%
Bid 17101
Ask 17110
Tỷ lệ phần trăm -1.71%
Bid 409,09
Ask 409,80
Tỷ lệ phần trăm +3.46%
Bid 3,5454
Ask 3,5480
Tỷ lệ phần trăm +5.90%
Bid 3973,90
Ask 3975,00
Tỷ lệ phần trăm +1.86%
Bid 32,399
Ask 32,405
Tỷ lệ phần trăm +1.28%
Bid 4289,00
Ask 4292,00
Tỷ lệ phần trăm +1.23%
Bid 278,65
Ask 278,75
Tỷ lệ phần trăm +2.07%
Bid 137,62
Ask 137,90
Tỷ lệ phần trăm +3.30%
Bid 1049,1
Ask 1050,0
Tỷ lệ phần trăm +2.36%
Bid 375,74
Ask 375,90
Tỷ lệ phần trăm -2.16%
Bid 65,52
Ask 65,55
Tỷ lệ phần trăm +3.79%
Bid 0,8005
Ask 0,8008
Tỷ lệ phần trăm +2.76%
Bid 130,18
Ask 130,20
Tỷ lệ phần trăm +5.14%
Bid 25,944
Ask 25,950
Tỷ lệ phần trăm +8.38%
Bid 435,89
Ask 436,00
Tỷ lệ phần trăm +3.15%
Bid 0,01800
Ask 0,01806
Tỷ lệ phần trăm +2.68%
*Giá được chỉ định chỉ với mục đích cung cấp thông tin. Nhấp vào biểu tượng để xem điều kiện giao dịch chính xác của nó.

Giao dịch chứng khoán

Nhờ có hợp đồng chênh lệch, một trong những thị trường tài chính lâu đời nhất Thị trường chứng khoán đã mở cửa cho các nhà đầu tư tư nhân.

Bắt đầu giao dịch