năm trên thị trường

Phân tích USDCHF 09.10.2019

Phân tích dựa trên cấp số vòng, kênh giá và sóng Elliot đã sửa đổi
Sự chuyển động tổng thể của cặp tiền tệ là đi lên. Việc xây dựng đi xuống đã kết thúc với sự đột phá của kênh nghiêng. Một cấu trúc tăng dần của cấp M30 được hình thành trong cấu trúc tăng dần chính. Phân kỳ Bullish đã hình thành trên Awesome Oscillator.


Đề xuất giao dịch:
Mua trên mức 0.9950 (trên sự hình thành cấu trúc tăng dần của cấp M30).
Stop Loss dưới mức quan trọng 0.9900.
Cấp mục tiêu - 1.0020; 1.0090 (138,2% Fibo từ sóng A H12).

Choose your language