năm trên thị trường

Ý tưởng giao dịch cho PJSC "VTB" 10.09.2019

Tuần trước, chúng tôi đã mua VTB ở mức phá vỡ ngưỡng kháng cự 0.0390. Một sự điều chỉnh đã bắt đầu sau một phong trào thúc đẩy mạnh mẽ gây ra bởi tin tức cổ tức thuận lợi, dẫn đến Mô hình Wedge.

Ý tưởng giao dịch:

Mua trên mức mirror 0.0418.

Stop Loss theo mức tối thiểu (theo mẫu hình nêm).

Cấp mục tiêu - 0.0428; 0.0436.

Choose your language